صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جدید ترین کتاب ها

جدید ترین کتاب ها

جديدترين ها

کتاب خلق محتوا

کتاب خلق محتوا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خلق محتوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


64,000تومان

کتاب كارخانه ي محتوا

کتاب كارخانه ي محتوا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب كارخانه ي محتوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب قدرت محتوا

کتاب قدرت محتوا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب قدرت محتوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب اصول بازاریابی با روکرد بیمه عمر

کتاب اصول بازاریابی با روکرد بیمه عمر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول بازاریابی با روکرد بیمه عمر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب طراحی صنعتی چیست؟

کتاب طراحی صنعتی چیست؟

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی صنعتی چیست؟ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


90,000تومان

کتاب کارگاه کامپوزیت طراحی صنعتی

کتاب کارگاه کامپوزیت طراحی صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کارگاه کامپوزیت طراحی صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب سیر طراحی در گذر زمان

کتاب سیر طراحی در گذر زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیر طراحی در گذر زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


90,000تومان

کتاب طراحی صنعتی نگرش ها شیوه ها

کتاب طراحی صنعتی نگرش ها شیوه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی صنعتی نگرش ها شیوه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب مطالعات طراحی

کتاب مطالعات طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مطالعات طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


170,000تومان

کتاب تاریخ مختصر طراحی

کتاب تاریخ مختصر طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاریخ مختصر طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب روش های فراگیر طراحی

کتاب روش های فراگیر طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش های فراگیر طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


63,000تومان

کتاب طراحی با الگوهای طبیعی

کتاب طراحی با الگوهای طبیعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی با الگوهای طبیعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب تاریخ مختصر طراحی صنعتی

کتاب تاریخ مختصر طراحی صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاریخ مختصر طراحی صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب اصول ساده و استثنائی اسکچینگ

کتاب اصول ساده و استثنائی اسکچینگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول ساده و استثنائی اسکچینگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب نام گذاري برند

کتاب نام گذاري برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نام گذاري برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب برندسازي شخصي

کتاب برندسازي شخصي

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برندسازي شخصي بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب طراحی در گذر زمان

کتاب طراحی در گذر زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی در گذر زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب فلسفه ی دیزاین

کتاب فلسفه ی دیزاین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فلسفه ی دیزاین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


58,000تومان

کتاب اصول طراحی محصول

کتاب اصول طراحی محصول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طراحی محصول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب نقدی بر محصولات طراحی صنعتی

کتاب نقدی بر محصولات طراحی صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نقدی بر محصولات طراحی صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


110,000تومان

کتاب من, طراح خودرو

کتاب من, طراح خودرو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب من, طراح خودرو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب من, طراح کفش

کتاب من, طراح کفش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب من, طراح کفش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب طراحی اشیاء روزمره

کتاب طراحی اشیاء روزمره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی اشیاء روزمره بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربردی

کتاب اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب مدارا با پیچیدگی

کتاب مدارا با پیچیدگی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدارا با پیچیدگی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب طراحی تجربه کاربردی: برای مبتدیان

کتاب طراحی تجربه کاربردی: برای مبتدیان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی تجربه کاربردی: برای مبتدیان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب طراحی مبتنی بر فهم محصول

کتاب طراحی مبتنی بر فهم محصول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی مبتنی بر فهم محصول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب تفکر طراحی

کتاب تفکر طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب انگیزش و هیجان

کتاب انگیزش و هیجان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب انگیزش و هیجان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


132,000تومان

کتاب اصول دیزاین خدمات 100-1

کتاب اصول دیزاین خدمات 100-1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول دیزاین خدمات 100-1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب طراحی صنعتی تئوری و عملی

کتاب طراحی صنعتی تئوری و عملی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی صنعتی تئوری و عملی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب خط طلایی

کتاب خط طلایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خط طلایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب روش تحقیق در طراحی محیط, محصول و خدمات

کتاب روش تحقیق در طراحی محیط, محصول و خدمات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش تحقیق در طراحی محیط, محصول و خدمات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

کتاب فرایندهای طراحی

کتاب فرایندهای طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فرایندهای طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


0تومان

کتاب مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش

کتاب مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب شکل دیزاین

کتاب شکل دیزاین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شکل دیزاین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب هزار و یک هرتز

کتاب هزار و یک هرتز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هزار و یک هرتز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب معماری ارگونومیک توسعه محصول

کتاب معماری ارگونومیک توسعه محصول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معماری ارگونومیک توسعه محصول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب طراحی گمانی

کتاب طراحی گمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی گمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب دیزاین

کتاب دیزاین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دیزاین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب دیزاین یک شغل است

کتاب دیزاین یک شغل است

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دیزاین یک شغل است بر روی لینک فوق کلیک نمایید


58,000تومان

کتاب طراحی, وقتی همه طراحی می کنند

کتاب طراحی, وقتی همه طراحی می کنند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی, وقتی همه طراحی می کنند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب جاودانه ها جلد اول

کتاب جاودانه ها جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاودانه ها جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


115,000تومان

کتاب 151 راهبرد معاملاتی

کتاب 151 راهبرد معاملاتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 151 راهبرد معاملاتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


46,000تومان

کتاب موج سواری در فارکس

کتاب موج سواری در فارکس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب موج سواری در فارکس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استاندارد بیت کوین

کتاب استاندارد بیت کوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استاندارد بیت کوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


120,000تومان

کتاب راهنمای سریع تحلیل الیوت

کتاب راهنمای سریع تحلیل الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای سریع تحلیل الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب مدیریت معامله جلد اول

کتاب مدیریت معامله جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت معامله جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب آرزو: ثروت نمی آورد

کتاب آرزو: ثروت نمی آورد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آرزو: ثروت نمی آورد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


88,000تومان

کتاب سرسره متقاعد سازی

کتاب سرسره متقاعد سازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرسره متقاعد سازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب گن به زبان ساده

کتاب گن به زبان ساده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب گن به زبان ساده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب فرانت آفیس

کتاب فرانت آفیس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فرانت آفیس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب مباحثی از: اصول فقه

کتاب مباحثی از: اصول فقه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مباحثی از: اصول فقه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

کتاب مباحثی از: اصول فقه

کتاب مباحثی از: اصول فقه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مباحثی از: اصول فقه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب استعدادیابی در ورزش

کتاب استعدادیابی در ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استعدادیابی در ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,500تومان

کتاب راهنمای جامع درمان ‌های رفتاری برای اختلالات خواب

کتاب راهنمای جامع درمان ‌های رفتاری برای اختلالات خواب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای جامع درمان ‌های رفتاری برای اختلالات خواب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


100,000تومان

کتاب CBT به زبان ساده

کتاب CBT به زبان ساده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب CBT به زبان ساده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان